Vol-3665
urn:nbn:de:0074-3665-4
DECaT-2024
Digital Economy Concepts and Technologies Workshop 2024


Proceedings of the Digital Economy Concepts and Technologies Workshop

Kyiv, Ukraine, April 4, 2024.


Edited by

Volodymyr Proshkin *
Kateryna Osadcha **
Tetiana Vakaliuk ***
Viacheslav Osadchyi ****

* Loughborough University, London, UK
** Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway
*** Zhytomyr Polytechnic State University, Zhytomyr, Ukraine
**** Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University, Kyiv, Ukraine
Table of Contents


2024-04-07: submitted by Viacheslav Osadchyi, metadata incl. bibliographic data published under Creative Commons CC0
2024-04-19: published on CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org, ISSN 1613-0073) |valid HTML5|