Vol-3106
urn:nbn:de:0074-3106-0
IntSol 2021ws
Intelligent Solutions 2021 (Computational Intelligence & Decision Making Theory)


Selected Papers of the II International Scientific Symposium "Intelligent Solutions" (IntSol-2021). Workshop Proceedings

Kyiv - Uzhhorod, Ukraine, September 28-30, 2021.


Edited by

Peter Bidyuk *
Yevgeniy Bodyanskiy **
Sándor Bozóki ***
Leonid Hulianytskyi ****
Roth Hubert *****
Stan Lipovetsky ******
Mykola Malyar *******
Krassimir Markov ********
Nataliya Pankratova *
Ivan Sergienko ****
Vitaliy Snytyuk *********
Mariya Sodenkamp **********
Yurii Stoyan ***********
Vitaliy Tsyganok ************
Oleksii Voloshyn *********
Vladimir Vovk *************
Sergey Yakovlev **************
Yuriy Zaychenko *
Michael Zgurovsky *

* National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Ukraine
** Kharkiv National University of Radio, Electronics, Ukraine , Ukraine
*** Computer and Automation Research Institute Hungarian Academy of Sciences, Hungary
**** V.M.Glushkov Institute of Cybernetics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine
***** Automatic Control Engineering Institute (RST), Siegen University, Germany
****** GfK Custom Research North America, Minneapolis, MN, USA
******* Uzhgorod National University, Ukraine
******** ITHEA Institute of Information Theories and Applications, Bulgaria
********* Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
********** Universität Bamberg, Bamberg, Germany
*********** A.Podgorny Institute for Mechanical Engineering Problems, Ukraine
************ Institute for Information Recording of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine
************* Royal Holloway, University of London, United Kingdom
************** National Aerospace University «Kharkov Aviation Institute», Ukraine

Table of Contents


Section 1: Computational Intelligence

Section 2: Decision Making Theory

Short Papers


2022-03-06: submitted by Vitaliy Snytyuk, metadata incl. bibliographic data published under Creative Commons CC0
2022-03-13: published on CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org, ISSN 1613-0073) |valid HTML5|