Vol-2353
urn:nbn:de:0074-2353-0
CMIS-2019
Computer Modeling and Intelligent Systems


Proceedings of the Second International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2019)

Zaporizhzhia, Ukraine, April 15-19, 2019.


Edited by

David Luengo *
Sergey Subbotin **
Peter Arras ***
Yevgeniy Bodyanskiy ****
Karsten Henke *****
Ivan Izonin ******
Vitaly Levashenko *******
Volodymyr Lytvynenko ********
Anzhelika Parkhomenko *********
Andreas Pester **********
Natalya Shakhovska ***********
Alexei Sharpanskykh ************
Galyna Tabunshchyk *************
Carsten Wolff **************
Heinz-Dietrich Wuttke ***************
Elena Zaitseva ****************

* Universidad Politecnica de Madrid, Spain
** Zaporizhzhia National Technical University, Ukraine
*** Katholieke Universiteit Leuven, Belgium
**** Kharkiv National University of Radio Electronics, Ukraine
***** Ilmenau University of Technology, Germany
****** Lviv Polytechnic National University, Ukraine
******* University of Zilina, Slovak Republic
******** Kherson National Technical University, Ukraine
********* Zaporizhzhia National Technical University, Ukraine
********** Carinthia University of Applied Sciences, Austria
*********** Lviv Polytechnic National University, Ukraine
************ Delft University of Technology, Netherlands
************* Zaporizhzhia National Technical University, Ukraine
************** Dortmund University of Applied Sciences and Arts, Germany
*************** Technical University of Ilmenay, Germany
**************** University of Zilina, Slovak Republic

Table of Contents

Session 1. Intelligent Information Technologies

Session 2. Advanced Information Technologies

Session 3. Information Technologies in Computer Modeling

Session 4. Info-Communicational Technologies


2019-04-29: submitted by Sergey Subbotin metadata incl. bibliographic data published under Creative Commons CC0
2019-05-01: published on CEUR-WS.org |valid HTML5|